G1000Amersfoort2016: Groener, veiliger en socialer

 Op zaterdag 9 april, tijdens de G1000Amersfoort 2016, kwamen 443 Amersfoorters bij elkaar in de Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort. Voor het grootste deel burgers, maar ook werkgevers, politici en ambtenaren zijn met elkaar een dag lang in dialoog gegaan over de stad. Via een gezamenlijk bepaalde agenda zijn er 41 voorstellen gemaakt voor Amersfoort. De presentaties zijn terug te vinden op http://www.g1000amersfoort.nl/resultaten-2016/.

In de ochtend kwamen de deelnemers nieuwsgierig, betrokken, sommigen sceptisch en weer anderen enthousiast de Fit Academie binnen. De groep tussen de 25 en 35 jaar was ondervertegenwoordigd. Jongeren daarentegen waren goed vertegenwoordigd en ook waren mensen uit verschillende culturen aanwezig.

-Tekst loopt verder onder de foto-

©RGER_woordwolk

De ochtend
In het ochtendprogramma werd in drie rondes aan tafeltjes met vier deelnemers gesproken over wat men belangrijk vindt voor Amersfoort, wat daarvoor moet gebeuren en wat men zelf zou kunnen bijdragen. Na elke ronde konden deelnemers via een woord kenbaar maken wat hen geraakt had in het gesprek. De woorden werden zichtbaar in een gigantische woordwolk op de LEDschermen. De wolken van de drie rondes werden samengevoegd tot één geïntegreerde wolk. Daaruit vormden de meest genoemde woorden de agenda van de dag. De onderwerpen:

  1. Initiatief
  2. Ontmoeting
  3. Betrokkenheid
  4. Verbinding
  5. Veiligheid
  6. Saamhorigheid
  7. Samen doen
  8. Duurzaamheid
  9. Wijkcentrum
  10. Kleinschalig

-Tekst loopt verder onder de foto-©RGER_woordinwordle

Verlangen naar een veilige duurzame stad
Uit de agenda spreekt een verlangen bij de deelnemers naar het nemen van gezamenlijke initiatieven in een duurzame stad waar je je veilig voelt, waar ruimte is voor ontmoeting en de bewoners betrokkenheid tonen. Een deel van de aanwezigen vonden de wijk als woonomgeving en kleinschaligheid van belang.

Dromen delen en concreet maken
In de middag is de agenda verder uitgewerkt. In groepen van 9 deelnemers deelde men in de eerste gespreksronde de dromen rondom het gekozen thema. Aan alle tafels werden de dromen zichtbaar op een scherm, dankzij de aanwezige tafelsecretarissen. In de pauze kon men inspiratie opdoen door rond te lopen en de verschillende dromen te bekijken.
In het tweede deel van de middag zijn de dromen omgezet in concrete voorstellen. Nadat door de deelnemers de stoelen en tafels waren opgeruimd, waardoor men vrij kon rondlopen, is er op elkaars voorstellen gestemd. De uitslag was live te volgen op de schermen.

Top 10 aan voorstellen

De G1000Amersfoort heeft de volgende top 10 aan voorstellen opgeleverd.

1. Happy Amersfoort Academy ( initiatief)
Stimuleert, ondersteunt op professionele wijze ideeën en initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen.

2. Amersfoort geeft Energie! (duurzaamheid)
Amersfoort energieneutraal in 2020, minder verspilling, meer hergebruik, duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie, leegstand wordt benut.

3.Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)
Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van een netwerk van betrokken burgers die de initiatieven verder kunnen helpen.

4. HUB Amersfoort (initiatief)
Een broedplaats waar start ups en initiatieven kunnen experimenteren, elkaar kunnen inspireren ,ondersteunen en ervaring en kennis kunnen delen.

5. Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt (duurzaamheid)
In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende toekomstbestendige stad, zonder afval, uitstoot en onwetendheid.

6. Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)
Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het (sociale) verkeer en in huis, via een wijkgerichte aanpak door betrokkenheid van bewoners, onderwijs en andere instellingen.

7. Zoek, vind en verbind (verbinding)
Alle leegstaande gebouwen benutten om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, innen leegstandbelasting, jongeren betrekken, verbindings-app en buddies.

8. Een groener en gezonder Amersfoort is binnen handbereik.” (duurzaamheid)
Beschikbare ruimte in de stad vergroenen, lijfstijl op scholen, natuurlijke materialen in de bouw, fijn stof opvangen door beplanting, meer groen is meer bewegen.

9. Amersfoort prikkelt! ( kleinschaligheid)
Prikkelambtenaar aanstellen. Knip grote problemen, opvang vluchtelingen, leegstand, groenbeheer, sociale problemen, in behapbare stukken en kleinschalige oplossingen. Ruimte voor buurtinitiatieven, bewoners wacht niet af!

10. Amersfoort PRIJSt zich groen! (duurzaamheid)
Amersfoort klimaat actieve en energieleverende stad. Tegengaan luchtverontreiniging, energie besparing en opwekking, groen en biodiversiteit behouden en ontwikkelen. Jaarlijkse prijsvraag voor initiatieven.

Samenwerken aan een groener, socialer en veiliger Amersfoort
Onder de gekozen voorstellen waren de agendapunten ‘duurzaamheid ‘(4) en ‘initiatief’ (2) favoriet en hadden ‘Samen doen’, ‘veiligheid’, ‘verbinding’ en ‘kleinschaligheid’ één voorstel. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers samen met de gemeente en instellingen willen werken aan een groener, veiliger en socialer Amersfoort.

Opgeven voor vervolg
De top 10 aan voorstellen zal in de komende periode verder uitgewerkt worden in projectvoorstellen. De deelnemers is gevraagd of zij bereid zijn zich te verbinden aan een voorstel. 146 deelnemers hebben zich opgegeven voor het vervolg. Zij komen op donderdagavond 21 april bij elkaar en zullen in verschillende werkplaatsen de voorstellen verder uitwerken. De werkplaatsen krijgen nog drie sessies waarin ze begeleid worden om tot een projectvoorstel te komen. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe de groepen hun plannen gaan realiseren en of ze hun plan aan de gemeenteraad willen voorleggen.

Enthousiasme
De deelnemers zijn over het algemeen met een glimlach op het gezicht naar huis gegaan. Een dag lang in dialoog gaf veel deelnemers een gevoel van verbondenheid met elkaar en met de stad. Samen maken we Amersfoort!

Wordt vervolgd….

©RGER_ingesprek
Foto’s: Renzo Gerritsen – RG Fotografie