Tagarchief: G1000

G1000Amersfoort2016: Groener, veiliger en socialer

 Op zaterdag 9 april, tijdens de G1000Amersfoort 2016, kwamen 443 Amersfoorters bij elkaar in de Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort. Voor het grootste deel burgers, maar ook werkgevers, politici en ambtenaren zijn met elkaar een dag lang in dialoog gegaan over de stad. Via een gezamenlijk bepaalde agenda zijn er 41 voorstellen gemaakt voor Amersfoort. De presentaties zijn terug te vinden op http://www.g1000amersfoort.nl/resultaten-2016/.

In de ochtend kwamen de deelnemers nieuwsgierig, betrokken, sommigen sceptisch en weer anderen enthousiast de Fit Academie binnen. De groep tussen de 25 en 35 jaar was ondervertegenwoordigd. Jongeren daarentegen waren goed vertegenwoordigd en ook waren mensen uit verschillende culturen aanwezig.

-Tekst loopt verder onder de foto-

©RGER_woordwolk

De ochtend
In het ochtendprogramma werd in drie rondes aan tafeltjes met vier deelnemers gesproken over wat men belangrijk vindt voor Amersfoort, wat daarvoor moet gebeuren en wat men zelf zou kunnen bijdragen. Na elke ronde konden deelnemers via een woord kenbaar maken wat hen geraakt had in het gesprek. De woorden werden zichtbaar in een gigantische woordwolk op de LEDschermen. De wolken van de drie rondes werden samengevoegd tot één geïntegreerde wolk. Daaruit vormden de meest genoemde woorden de agenda van de dag. De onderwerpen:

  1. Initiatief
  2. Ontmoeting
  3. Betrokkenheid
  4. Verbinding
  5. Veiligheid
  6. Saamhorigheid
  7. Samen doen
  8. Duurzaamheid
  9. Wijkcentrum
  10. Kleinschalig

-Tekst loopt verder onder de foto-©RGER_woordinwordle

Verlangen naar een veilige duurzame stad
Uit de agenda spreekt een verlangen bij de deelnemers naar het nemen van gezamenlijke initiatieven in een duurzame stad waar je je veilig voelt, waar ruimte is voor ontmoeting en de bewoners betrokkenheid tonen. Een deel van de aanwezigen vonden de wijk als woonomgeving en kleinschaligheid van belang.

Dromen delen en concreet maken
In de middag is de agenda verder uitgewerkt. In groepen van 9 deelnemers deelde men in de eerste gespreksronde de dromen rondom het gekozen thema. Aan alle tafels werden de dromen zichtbaar op een scherm, dankzij de aanwezige tafelsecretarissen. In de pauze kon men inspiratie opdoen door rond te lopen en de verschillende dromen te bekijken.
In het tweede deel van de middag zijn de dromen omgezet in concrete voorstellen. Nadat door de deelnemers de stoelen en tafels waren opgeruimd, waardoor men vrij kon rondlopen, is er op elkaars voorstellen gestemd. De uitslag was live te volgen op de schermen.

Top 10 aan voorstellen

De G1000Amersfoort heeft de volgende top 10 aan voorstellen opgeleverd.

1. Happy Amersfoort Academy ( initiatief)
Stimuleert, ondersteunt op professionele wijze ideeën en initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen.

2. Amersfoort geeft Energie! (duurzaamheid)
Amersfoort energieneutraal in 2020, minder verspilling, meer hergebruik, duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie, leegstand wordt benut.

3.Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)
Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van een netwerk van betrokken burgers die de initiatieven verder kunnen helpen.

4. HUB Amersfoort (initiatief)
Een broedplaats waar start ups en initiatieven kunnen experimenteren, elkaar kunnen inspireren ,ondersteunen en ervaring en kennis kunnen delen.

5. Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt (duurzaamheid)
In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende toekomstbestendige stad, zonder afval, uitstoot en onwetendheid.

6. Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)
Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het (sociale) verkeer en in huis, via een wijkgerichte aanpak door betrokkenheid van bewoners, onderwijs en andere instellingen.

7. Zoek, vind en verbind (verbinding)
Alle leegstaande gebouwen benutten om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, innen leegstandbelasting, jongeren betrekken, verbindings-app en buddies.

8. Een groener en gezonder Amersfoort is binnen handbereik.” (duurzaamheid)
Beschikbare ruimte in de stad vergroenen, lijfstijl op scholen, natuurlijke materialen in de bouw, fijn stof opvangen door beplanting, meer groen is meer bewegen.

9. Amersfoort prikkelt! ( kleinschaligheid)
Prikkelambtenaar aanstellen. Knip grote problemen, opvang vluchtelingen, leegstand, groenbeheer, sociale problemen, in behapbare stukken en kleinschalige oplossingen. Ruimte voor buurtinitiatieven, bewoners wacht niet af!

10. Amersfoort PRIJSt zich groen! (duurzaamheid)
Amersfoort klimaat actieve en energieleverende stad. Tegengaan luchtverontreiniging, energie besparing en opwekking, groen en biodiversiteit behouden en ontwikkelen. Jaarlijkse prijsvraag voor initiatieven.

Samenwerken aan een groener, socialer en veiliger Amersfoort
Onder de gekozen voorstellen waren de agendapunten ‘duurzaamheid ‘(4) en ‘initiatief’ (2) favoriet en hadden ‘Samen doen’, ‘veiligheid’, ‘verbinding’ en ‘kleinschaligheid’ één voorstel. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers samen met de gemeente en instellingen willen werken aan een groener, veiliger en socialer Amersfoort.

Opgeven voor vervolg
De top 10 aan voorstellen zal in de komende periode verder uitgewerkt worden in projectvoorstellen. De deelnemers is gevraagd of zij bereid zijn zich te verbinden aan een voorstel. 146 deelnemers hebben zich opgegeven voor het vervolg. Zij komen op donderdagavond 21 april bij elkaar en zullen in verschillende werkplaatsen de voorstellen verder uitwerken. De werkplaatsen krijgen nog drie sessies waarin ze begeleid worden om tot een projectvoorstel te komen. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe de groepen hun plannen gaan realiseren en of ze hun plan aan de gemeenteraad willen voorleggen.

Enthousiasme
De deelnemers zijn over het algemeen met een glimlach op het gezicht naar huis gegaan. Een dag lang in dialoog gaf veel deelnemers een gevoel van verbondenheid met elkaar en met de stad. Samen maken we Amersfoort!

Wordt vervolgd….

©RGER_ingesprek
Foto’s: Renzo Gerritsen – RG Fotografie

 

 

 

Resultaten G1000Amersfoort 2016 in gemeenteraad

De G1000Amersfoort heeft met de gemeenteraad afspraken gemaakt over de rol van de raad bij het vervolg van de G1000. Zo worden voorstellen uit de G1000 aan de Raad voorgelegd en zal deze aangeven wat zij kan bijdragen aan de realisatie.

Als na afloop van de G1000 de tien meest gestemde voorstellen bekend zijn worden deelnemers uitgenodigd ze te ondersteunen. Enkele weken later komen zij weer bij elkaar om de werkgroepen te vormen die de voorstellen verder uitwerken. Bij de G1000Amersfoort 2016 krijgt iedere werkgroep de gelegenheid om een notitie te maken voor de gemeenteraad. Daarbij kunnen ze, als ze dat willen, assistentie inroepen van een gemeenteambtenaar. Nog voor de zomer kunnen de voorstellen in de raad worden gepresenteerd. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken en aan te geven of, en wat, zij als raad aan de realisatie van het voorstel kunnen of willen bijdragen.

Met deze afspraak is een verbinding gelegd tussen de G1000 en de gemeenteraad. Een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren heeft zich al voor de G1000Amersfoort aangemeld. Zij tonen daarmee hun betrokkenheid bij dit burger initiatief. Nu de voorstellen ook nog in de raad aan de orde komen is deze betrokkenheid ook formeel bevestigd.

Een G1000 is een initiatief van burgers, maar bestemd voor de hele gemeenschap. Daarom zijn ook werkgevers en overheid uitgenodigd. Het is zeker niet de bedoeling om een verlanglijstje bij de gemeenteraad neer te leggen en het daarbij te laten. Het motto is tenslotte: “Samen maken we Amersfoort”.

Bekijk het voorstel zoals besproken:
Voorstel rapportage resultaten G1000Amersfoort

Eerste aanmelder voor G1000Amersfoort ontvang bloemetje en speldje

Fotobloemetje1

Op 3 maart zijn de uitnodigingen voor de G1000Amersfoort verstuurd. De allereerste aanmelder was mevrouw Hanneke Overing-Krijger. Zij ontving een bloemetje en een G1000 speldje uit handen van Mirjam Hilhorst en Rosalie Ywema. Twee van de initiatiefnemers van de G1000Amersfoort 2016. 

Zonder deelnemers geen G1000. Daarom vindt de organisatie dat de eerste aanmelder wel even in zonnetje mag worden gezet. Mevrouw Hanneke Overing-Krijger blijkt als eerste het aanmeldformulier te hebben ingevuld.

Amersfoort is mijn stad
Waarom mevrouw Overing-Krijger zich heeft aangemeld. Daar hoeft zij niet lang over na te denken. ‘Ik vind het een kans om mij te laten horen. Om duidelijk te maken waar je het mee eens bent of niet mee eens. Ik voel mij erg betrokken bij Amersfoort. Ik woon hier sinds 1999. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen ook in Amersfoort en daarom is dit onze stad. Je kunt hier ook in de Vinexwijken heerlijk wonen en vanuit alle wijken in korte tijd in het centrum zijn. Ook is Amersfoort geweldig omdat het zo centraal ligt.
Amersfoort is mijn stad.’

Ieders stem is belangrijk
De G1000 brengt op 9 april 1000 Amersfoorters bij elkaar en geeft hen de kans om zich uit te spreken over de stad. Vooraf zijn er geen thema’s of onderwerpen vastgesteld. Dat wordt bepaald door de deelnemers. Om mee te kunnen doen aan de G1000 is geen speciale kennis of opleiding nodig. Ieders stem is even waardevol.

Waardering voor alle deelnemers
Omdat de deelnemers hun vrije zaterdag aan de stad geven verdienen juist zij volgens de organisatie speciale aandacht. ‘Door je op te geven lever je al zo’n belangrijke bijdrage aan Amersfoort. Het bloemetje voor mevrouw Overing-Krijger staat symbool voor onze waardering voor alle deelnemers.’ Aldus Hilhorst. Ywema vult aan. ‘We hebben ook G1000 speldjes. Die zijn voor iedereen die de G1000 een warm hart toe draagt en dat ook zichtbaar wil maken. Mocht iemand daar interesse in hebben dan kunnen ze via de website contact met ons opnemen.’

Mevrouw Overing-Krijger is in ieder geval erg blij met haar bos bloemen en prachtige speldje. ‘Ik kijk uit naar 9 april. Ik voel me erg welkom’.

Fotobloemetje2

Een tweede G1000 voor Amersfoort!

Een aantal enthousiaste Amersfoorters heeft het initiatief genomen om in 2016 een tweede G1000Amersfoort te organiseren. Het is belangrijk dat een G1000 regelmatig herhaald wordt. Dan kunnen zoveel mogelijk burgers meedoen en meepraten over wat belangrijk is voor Amersfoort.

De G1000 2014 heeft het nodige in gang gezet, zoals de wijkG1000 initiatieven in Kruiskamp, Zielhorst en Kattenbroek, ‘Goede buren’ in de binnenstad, Amersfoort op de kaart en de Buurtwetertegel. Een nieuwe groep deelnemers kan met nieuwe initiatieven komen. Er blijkt een groeiende behoefte aan dialoog en samenwerking tussen burgers en overheid, de G1000 biedt daarvoor een platform. Naast 10 voorstellen voor de stad worden bij de G1000Amersfoort 2016 ook 10 uitspraken over de gemeenschap door de 1000 deelnemers geformuleerd.

De initiatiefgroep onderzoekt op dit moment de haalbaarheid en de vorm waarin een tweede G1000Amersfoort plaats moet vinden.