Categorie archief: Geen categorie

Resultaten G1000Amersfoort gepresenteerd in de raad

raad2

Gemeenteraadsleden hebben hun steun voor de G1000 uitgesproken en aangegeven te willen meedenken over de mogelijkheid om de relatie tussen de besluitvorming in de Raad en de uitkomsten van de G1000 te versterken. Dit is de uitkomst van een ontmoeting tussen drie werkgroepen uit de G1000Amersfoort 2016 die hun uitgewerkte plannen presenteerden en vertegenwoordigers van de partijen uit de gemeenteraad. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 20 september, in de zogenaamde ‘Ronde’ waarbij de Raad in gesprek gaat met burgers. De raadsleden waren oprecht geïnteresseerd in de plannen van de drie werkgroepen. Wel vonden ze de ideeën soms wat abstract. Voortdurend kwam de vraag naar de meerwaarde van de initiatieven naar voren.

De initiatieven die zich presenteerden waren: ‘Amersfoort Geeft Energie’, ‘HappyAmersfoortAcademy’ en ‘Popup Initiatievencafé’.  De groepen zijn sinds de G1000Amersfoort op 9 april 2016 diverse keren bijeen geweest om het project uit de top tien waar zij voor gekozen hebben verder uit te werken. Er zijn keuzes gemaakt, er is gesproken met vertegenwoordigers uit het gemeentehuis, welzijnswerk en bestaande initiatieven. Conclusie van alle drie de werkgroepen was: er is veel gaande maar het schort aan de verbreding en verbinding van al die prachtige burgerinitiatieven. Daarbij stranden sommige ideeën in schoonheid omdat ze capaciteiten of ondersteuning missen om ze van idee naar realiteit te brengen.

‘Amersfoort geeft Energie’ deed de aftrap met een plan dat via een netwerk van actieve burgers en energie ambassadeurs bijdraagt aan de doelstelling om Amersfoort in 2030 energieneutraal te krijgen. ‘HappyAmersfoort Academy’ zoekt een fysieke broedplaats voor initiatieven waar kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen sociale en maatschappelijke innovatieve initiatieven.  Zo’n plek zet Amersfoort op de kaart, geeft maatschappelijke ideeën een podium, werkt als vliegwiel voor betekenisvolle initiatieven en vergroot maatschappelijk ondernemerschap. Zo’n broedplaats zou in of bij het gemeentehuis, de Nieuwe Stad, de wagenwerkplaats of een door de stad rijdende bus kunnen worden gestationeerd. Het ‘initiatieven Popup café’ wil werken aan de opbouw van een collectief geheugen van initiatieven in de stad, initiatiefnemers in contact brengen met het netwerk van ondersteuners en directe ondersteuning bieden in de vorm van een maatje of een coach voor nieuwe initiatieven. De basis vormt een soort community website waar initiatieven zich presenteren en actief informatie delen. Bewoners033 biedt de gelegenheid om je als initiatief te presenteren maar functioneert niet echt als een platform zoals de initiatiefnemers van het popup café dat graag zouden zien.

 

De raadsleden vergeleken de drie voorstellen met bestaande initiatieven als Bewoners033, De War, en de diverse energiecollectieven die in de stad aanwezig zijn. De initiatiefnemers werd aangeraden vooral de met die bewonersgroepen gestarte contacten verder aan te halen. Aan het eind van de bijeenkomst werd nog doorgepraat over de toegevoegde waarde van de G1000. Zowel G1000deelnemers als Raadsleden concludeerden dat de G1000 een heel belangrijk ontmoetingspunt is voor bewoners, ambtenaren, raadsleden en bedrijven. Dat er nog verdere ontwikkeling nodig is om ook tot een blijvende democratische vernieuwing van het lokale bestuur te komen werd eveneens gedeeld. Zoals gezegd voelden de meeste raadsleden er wel voor die zoektocht gezamenlijk te maken. De G1000initiatiefnemers hebben die uitnodiging, bij monde van Harm van Dijk, met enthousiasme aanvaard. Wel met de kanttekening dat de bewoners in de lead blijven, zowel wat betreft de agenda als de inhoud van de G1000.

Wie de presentatie van de werkgroepen wil bekijken kan ze hier downloaden:

Amersfoort geeft Energie

Happy Amersfoort Academy

Pop-up Initiatiefcafé

Zet alvast in je agenda: 20 september a.s.

Het staat in de termijnagenda van de gemeenteraad (we wachten nog op het officiële bericht): op 20 september krijgen we gelegenheid om de plannen die zijn voortgekomen uit de G1000Amersfoort in De Ronde te presenteren.
Omdat we de plannen graag eerst met alle deelnemers en geïnteresseerden willen delen nodigen we je hierbij uit: Kom op 20 september om 18:00 uur naar De Observant.

NB: Dit is niet alleen voor de werkplaatsen die een plan willen presenteren, maar ook voor iedereen die zich bij de G1000 betrokken voelt en benieuwd is wat 9 april heeft opgeleverd. Daarna steken we met z’n allen over naar het Stadhuis.

Meer informatie volgt snel, maar zet 20 september dus vast in je agenda!

Follow-up G1000Amersfoort

Op 21 april stroomt de Witte Vlinder aan de van Galenstraat vol met enthousiaste deelnemers. Zij hebben zich opgegeven voor de follow-up van de G1000Amersfoort van 9 april jl. Toen kwamen 443 Amersfoorters bij elkaar in de Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort om zich uit te spreken over de stad, onder het motto ‘Samen maken we Amersfoort!’.

Voor het grootste deel burgers, maar ook werkgevers, politici en ambtenaren zijn met elkaar een dag lang in dialoog gegaan over Amersfoort. Via een gezamenlijk bepaalde agenda zijn er 41 voorstellen gemaakt. Aan het einde van de dag bleef er een top 10 aan voorstellen over. Een deel van de aanwezigen zet zich vanavond in om deze voorstellen tot concrete plannen te brengen.

Verlangen naar een veilige duurzame stad

Uit de gekozen voorstellen blijkt dat de deelnemers samen met de gemeente en instellingen willen werken aan een groener, veiliger en socialer Amersfoort. Hoe precies daar wordt deze donderdagavond hard aan gewerkt.

Zes werkplaatsen 

Na een gezamenlijk opening en een terugblik op 9 april gaan de deelnemers uiteen. De top tien aan voorstellen wordt nog eens herhaald en iedereen verplaatst zich naar een werkplaats. Een aantal voorstellen liggen dicht bij elkaar. Daarop besluit spontaan een deel van de werkplaatsen zich bij elkaar aan te sluiten. Aan het einde van de avond wordt er kort aan elkaar teruggekoppeld wat de avond heeft opgeleverd.

De volgende zes werkplaatsen presenteren zich:

 1.   Happy Amersfoort Academy

Deze werkplaats wil een plek creëren voor initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen. Het idee is om deze initiatieven te ondersteunen door een soort expertise makelaar in te schakelen, die kennis en ideeën met elkaar verbindt.

 1.   Amersfoort geeft Energie!

Deze werkplaats legt de lat hoog. Het streven is Amersfoort energieneutraal in 2020 met minder verspilling, meer hergebruik, een duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie. En een Amersfoort waarin leegstand wordt benut. De werkplaats gaat samen opzoek naar wat de mogelijkheden zijn om deze doelen te realiseren.

 1.   Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)

Burgers kunnen gebruik maken van een netwerk die initiatieven in de stad verder kunnen helpen. Deze werkplaats vindt het belangrijk dat er verbinding komt tussen denkers en doeners. Niet alleen door online in verbinding te staan, maar elkaar ook echt tee ontmoeten. Ook willen zij bestaande initiatieven meer onder de aandacht brengen. Deze werkplaats gaat kijken hoe zij kunnen samenwerken met ‘Happy Amersfoort’.

 1.   Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt

In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende en toekomstbestendig. Zonder afval, uitstoot en onwetendheid. De werkplaats wil graag starten met een concreet doel. Dat eerste doel is het ‘ontstenen van tuin en plein’.  

 1.   Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)

Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het verkeer, via een wijkgerichte aanpak. De werkplaats wil door middel van een wijkscan kijken waar zich problemen voordoen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast wordt er geïnventariseerd welke initiatieven er al zijn en hoe daarbij kan worden aangesloten.

 1.   Zoek, vind en verbind (verbinding)

Benut alle leegstaande gebouwen om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, het innen van leegstandbelasting, jongeren betrekken zijn belangrijke aandachtspunten. De werkplaats zal zich in eerste instantie bezig houden met buurthuizen en kleinschaligheid.

Meer dan concrete voorstellen

Tijdens de borrel aan het einde van de avond hoor je een groot enthousiasme. Een deelnemer vertelt. Ik voel me voor het eerst echt geland in Amersfoort. Een ander vult aan. Je voelt je meer verbonden met elkaar, door stil te staan bij de stad waarin je samen leeft. Een andere deelnemer mengt zich in het gesprek. Ik leer zoveel. Ik spreek mensen met heel andere kennis en blik op de stad.  

Terugkoppeling aan de gemeenteraad

De werkplaatsen gaan in nog 3 bijeenkomsten aan de slag om tot een projectplan te komen. De resultaten daarvan zullen in augustus of september aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Samen maken we Amersfoort!

 

21aprilgroep

G1000Amersfoort2016: Groener, veiliger en socialer

 Op zaterdag 9 april, tijdens de G1000Amersfoort 2016, kwamen 443 Amersfoorters bij elkaar in de Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort. Voor het grootste deel burgers, maar ook werkgevers, politici en ambtenaren zijn met elkaar een dag lang in dialoog gegaan over de stad. Via een gezamenlijk bepaalde agenda zijn er 41 voorstellen gemaakt voor Amersfoort. De presentaties zijn terug te vinden op http://www.g1000amersfoort.nl/resultaten-2016/.

In de ochtend kwamen de deelnemers nieuwsgierig, betrokken, sommigen sceptisch en weer anderen enthousiast de Fit Academie binnen. De groep tussen de 25 en 35 jaar was ondervertegenwoordigd. Jongeren daarentegen waren goed vertegenwoordigd en ook waren mensen uit verschillende culturen aanwezig.

-Tekst loopt verder onder de foto-

©RGER_woordwolk

De ochtend
In het ochtendprogramma werd in drie rondes aan tafeltjes met vier deelnemers gesproken over wat men belangrijk vindt voor Amersfoort, wat daarvoor moet gebeuren en wat men zelf zou kunnen bijdragen. Na elke ronde konden deelnemers via een woord kenbaar maken wat hen geraakt had in het gesprek. De woorden werden zichtbaar in een gigantische woordwolk op de LEDschermen. De wolken van de drie rondes werden samengevoegd tot één geïntegreerde wolk. Daaruit vormden de meest genoemde woorden de agenda van de dag. De onderwerpen:

 1. Initiatief
 2. Ontmoeting
 3. Betrokkenheid
 4. Verbinding
 5. Veiligheid
 6. Saamhorigheid
 7. Samen doen
 8. Duurzaamheid
 9. Wijkcentrum
 10. Kleinschalig

-Tekst loopt verder onder de foto-©RGER_woordinwordle

Verlangen naar een veilige duurzame stad
Uit de agenda spreekt een verlangen bij de deelnemers naar het nemen van gezamenlijke initiatieven in een duurzame stad waar je je veilig voelt, waar ruimte is voor ontmoeting en de bewoners betrokkenheid tonen. Een deel van de aanwezigen vonden de wijk als woonomgeving en kleinschaligheid van belang.

Dromen delen en concreet maken
In de middag is de agenda verder uitgewerkt. In groepen van 9 deelnemers deelde men in de eerste gespreksronde de dromen rondom het gekozen thema. Aan alle tafels werden de dromen zichtbaar op een scherm, dankzij de aanwezige tafelsecretarissen. In de pauze kon men inspiratie opdoen door rond te lopen en de verschillende dromen te bekijken.
In het tweede deel van de middag zijn de dromen omgezet in concrete voorstellen. Nadat door de deelnemers de stoelen en tafels waren opgeruimd, waardoor men vrij kon rondlopen, is er op elkaars voorstellen gestemd. De uitslag was live te volgen op de schermen.

Top 10 aan voorstellen

De G1000Amersfoort heeft de volgende top 10 aan voorstellen opgeleverd.

1. Happy Amersfoort Academy ( initiatief)
Stimuleert, ondersteunt op professionele wijze ideeën en initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen.

2. Amersfoort geeft Energie! (duurzaamheid)
Amersfoort energieneutraal in 2020, minder verspilling, meer hergebruik, duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie, leegstand wordt benut.

3.Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)
Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van een netwerk van betrokken burgers die de initiatieven verder kunnen helpen.

4. HUB Amersfoort (initiatief)
Een broedplaats waar start ups en initiatieven kunnen experimenteren, elkaar kunnen inspireren ,ondersteunen en ervaring en kennis kunnen delen.

5. Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt (duurzaamheid)
In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende toekomstbestendige stad, zonder afval, uitstoot en onwetendheid.

6. Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)
Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het (sociale) verkeer en in huis, via een wijkgerichte aanpak door betrokkenheid van bewoners, onderwijs en andere instellingen.

7. Zoek, vind en verbind (verbinding)
Alle leegstaande gebouwen benutten om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, innen leegstandbelasting, jongeren betrekken, verbindings-app en buddies.

8. Een groener en gezonder Amersfoort is binnen handbereik.” (duurzaamheid)
Beschikbare ruimte in de stad vergroenen, lijfstijl op scholen, natuurlijke materialen in de bouw, fijn stof opvangen door beplanting, meer groen is meer bewegen.

9. Amersfoort prikkelt! ( kleinschaligheid)
Prikkelambtenaar aanstellen. Knip grote problemen, opvang vluchtelingen, leegstand, groenbeheer, sociale problemen, in behapbare stukken en kleinschalige oplossingen. Ruimte voor buurtinitiatieven, bewoners wacht niet af!

10. Amersfoort PRIJSt zich groen! (duurzaamheid)
Amersfoort klimaat actieve en energieleverende stad. Tegengaan luchtverontreiniging, energie besparing en opwekking, groen en biodiversiteit behouden en ontwikkelen. Jaarlijkse prijsvraag voor initiatieven.

Samenwerken aan een groener, socialer en veiliger Amersfoort
Onder de gekozen voorstellen waren de agendapunten ‘duurzaamheid ‘(4) en ‘initiatief’ (2) favoriet en hadden ‘Samen doen’, ‘veiligheid’, ‘verbinding’ en ‘kleinschaligheid’ één voorstel. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers samen met de gemeente en instellingen willen werken aan een groener, veiliger en socialer Amersfoort.

Opgeven voor vervolg
De top 10 aan voorstellen zal in de komende periode verder uitgewerkt worden in projectvoorstellen. De deelnemers is gevraagd of zij bereid zijn zich te verbinden aan een voorstel. 146 deelnemers hebben zich opgegeven voor het vervolg. Zij komen op donderdagavond 21 april bij elkaar en zullen in verschillende werkplaatsen de voorstellen verder uitwerken. De werkplaatsen krijgen nog drie sessies waarin ze begeleid worden om tot een projectvoorstel te komen. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe de groepen hun plannen gaan realiseren en of ze hun plan aan de gemeenteraad willen voorleggen.

Enthousiasme
De deelnemers zijn over het algemeen met een glimlach op het gezicht naar huis gegaan. Een dag lang in dialoog gaf veel deelnemers een gevoel van verbondenheid met elkaar en met de stad. Samen maken we Amersfoort!

Wordt vervolgd….

©RGER_ingesprek
Foto’s: Renzo Gerritsen – RG Fotografie

 

 

 

Resultaten G1000Amersfoort 2016 in gemeenteraad

De G1000Amersfoort heeft met de gemeenteraad afspraken gemaakt over de rol van de raad bij het vervolg van de G1000. Zo worden voorstellen uit de G1000 aan de Raad voorgelegd en zal deze aangeven wat zij kan bijdragen aan de realisatie.

Als na afloop van de G1000 de tien meest gestemde voorstellen bekend zijn worden deelnemers uitgenodigd ze te ondersteunen. Enkele weken later komen zij weer bij elkaar om de werkgroepen te vormen die de voorstellen verder uitwerken. Bij de G1000Amersfoort 2016 krijgt iedere werkgroep de gelegenheid om een notitie te maken voor de gemeenteraad. Daarbij kunnen ze, als ze dat willen, assistentie inroepen van een gemeenteambtenaar. Nog voor de zomer kunnen de voorstellen in de raad worden gepresenteerd. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken en aan te geven of, en wat, zij als raad aan de realisatie van het voorstel kunnen of willen bijdragen.

Met deze afspraak is een verbinding gelegd tussen de G1000 en de gemeenteraad. Een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren heeft zich al voor de G1000Amersfoort aangemeld. Zij tonen daarmee hun betrokkenheid bij dit burger initiatief. Nu de voorstellen ook nog in de raad aan de orde komen is deze betrokkenheid ook formeel bevestigd.

Een G1000 is een initiatief van burgers, maar bestemd voor de hele gemeenschap. Daarom zijn ook werkgevers en overheid uitgenodigd. Het is zeker niet de bedoeling om een verlanglijstje bij de gemeenteraad neer te leggen en het daarbij te laten. Het motto is tenslotte: “Samen maken we Amersfoort”.

Bekijk het voorstel zoals besproken:
Voorstel rapportage resultaten G1000Amersfoort

Vrije aanmelding voor een aantal categorieën

De G1000Amersfoort vindt het belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is tijdens de G1000. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Omdat er geen plek is voor alle inwoners van Amersfoort wordt er met loting gewerkt. Er is plek voor 700 burgers, 100 werkgevers, 100 jongeren, 50 gemeenteraadsleden en 50 ambtenaren. Op 3 maart zijn de uitnodigingen in de bus gevallen voor 600 van de burgerplaatsen. Daarnaast zijn er 200 vrije plaatsen voor drie verschillende doelgroepen die niet persoonlijk uitgenodigd zijn. Ben jij…

 • tussen de 16 en 23 jaar?
 • iemand met een dubbele culture achtergrond?
 • een vrije denker / initiatiefnemer, creatief en ongebonden of zeer betrokken bij de stad?

Dan kun je je zonder uitnodiging aanmelden.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Fitacademie Bokkeduinen.

Eerste aanmelder voor G1000Amersfoort ontvang bloemetje en speldje

Fotobloemetje1

Op 3 maart zijn de uitnodigingen voor de G1000Amersfoort verstuurd. De allereerste aanmelder was mevrouw Hanneke Overing-Krijger. Zij ontving een bloemetje en een G1000 speldje uit handen van Mirjam Hilhorst en Rosalie Ywema. Twee van de initiatiefnemers van de G1000Amersfoort 2016. 

Zonder deelnemers geen G1000. Daarom vindt de organisatie dat de eerste aanmelder wel even in zonnetje mag worden gezet. Mevrouw Hanneke Overing-Krijger blijkt als eerste het aanmeldformulier te hebben ingevuld.

Amersfoort is mijn stad
Waarom mevrouw Overing-Krijger zich heeft aangemeld. Daar hoeft zij niet lang over na te denken. ‘Ik vind het een kans om mij te laten horen. Om duidelijk te maken waar je het mee eens bent of niet mee eens. Ik voel mij erg betrokken bij Amersfoort. Ik woon hier sinds 1999. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen ook in Amersfoort en daarom is dit onze stad. Je kunt hier ook in de Vinexwijken heerlijk wonen en vanuit alle wijken in korte tijd in het centrum zijn. Ook is Amersfoort geweldig omdat het zo centraal ligt.
Amersfoort is mijn stad.’

Ieders stem is belangrijk
De G1000 brengt op 9 april 1000 Amersfoorters bij elkaar en geeft hen de kans om zich uit te spreken over de stad. Vooraf zijn er geen thema’s of onderwerpen vastgesteld. Dat wordt bepaald door de deelnemers. Om mee te kunnen doen aan de G1000 is geen speciale kennis of opleiding nodig. Ieders stem is even waardevol.

Waardering voor alle deelnemers
Omdat de deelnemers hun vrije zaterdag aan de stad geven verdienen juist zij volgens de organisatie speciale aandacht. ‘Door je op te geven lever je al zo’n belangrijke bijdrage aan Amersfoort. Het bloemetje voor mevrouw Overing-Krijger staat symbool voor onze waardering voor alle deelnemers.’ Aldus Hilhorst. Ywema vult aan. ‘We hebben ook G1000 speldjes. Die zijn voor iedereen die de G1000 een warm hart toe draagt en dat ook zichtbaar wil maken. Mocht iemand daar interesse in hebben dan kunnen ze via de website contact met ons opnemen.’

Mevrouw Overing-Krijger is in ieder geval erg blij met haar bos bloemen en prachtige speldje. ‘Ik kijk uit naar 9 april. Ik voel me erg welkom’.

Fotobloemetje2

3 maart brieven G1000Amersfoort in de bus!

Samen maken we Amersfoort! Onder dat motto praten 1000 Amersfoorters op zaterdag 9 april over wat zij belangrijk vinden voor de stad. Tijdens deze G1000 maken ze samen 100 plannen, waaruit ze aan het eind van de dag een top 10 kiezen. Om er vervolgens ook samen mee aan de slag te gaan! Op 3 maart vallen de uitnodigingen in de bus.

Wie kan er meedoen aan de G1000?

Donner: “Iedereen maakt kans om uitgenodigd te worden. Het is helaas niet mogelijk om alle Amersfoorters op een dag aan het woord te laten. Daarom loten we onder de Amersfoorters van 18 jaar en ouder. Zo heeft iedereen een kans op een uitnodiging. Op 3 maart vallen deze in de bus, dus dat wordt spannend. Omdat we het belangrijk vinden de hele stad te betrekken worden naast 600 burgers 100 werkgevers doormiddel van loting uitgenodigd; en 100 ambtenaren en politici.” Van Dijk vult aan: “Tot slot zijn er een aantal vrije plaatsen voor speciale gasten beschikbaar. De vorige keer waren dat de kunstenaars. Dit keer hebben we deze plekken gereserveerd voor groepen die in 2014 waren ondervertegenwoordigd. Daarom zijn er 200 plekken ingeruimd voor jongeren van 16-23 jaar, mensen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken en vrije denkers. Zij mogen zich vrij inschrijven en hoeven dus niet ingeloot te worden.”

1.000 mensen bij elkaar hoe ziet zo’n dag er uit?
“De ochtend gaat om het verzamelen van ideeën. Dit gebeurt in verschillende rondes aan tafels van 5 personen. Er wordt steeds gewisseld van tafel. Zo kom je steeds met andere Amersfoorters aan tafel. De ideeën worden digitaal verzameld en de 10 meest genoemde onderwerpen gaan mee naar de middag. Dan kies je met welk onderwerp je in de middag verder wilt. De ideeën worden in de middag aan tafels van 10 personen omgezet in concrete plannen. Aan het eind van de dag wordt gestemd op alle ideeën om tot een top 10 te komen. Uiteraard is er tussendoor voldoende tijd voor koffie en thee en er wordt ook voor een lunch gezorgd. Er is zelfs kinderopvang aanwezig en speciaal vervoer kan worden geregeld om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen!”

En wat gebeurt er met de plannen?
“Het is aan de deelnemers om met de plannen aan de slag te gaan. De G1000 zorgt door de opbouw van de dag en het bij elkaar brengen van de deelnemers voor de creatie van de ideeën en plannen. Daarnaast organiseert G1000 drie vervolgbijeenkomsten om het vorm geven van de plannen te begeleiden. We kijken uit naar een mooie dag op 9 april”.

G1000Amersfoort 2014
G1000Amersfoort 2014

Locatie G1000Amersfoort bekend!

Op 9 april 2016 komen 1.000 Amersfoorters bij elkaar om over de stad te praten tijdens de G1000Amersfoort. De locatie is bekend: Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort. De sporthal wordt belangeloos ter beschikking gesteld.

De organisatie van G1000Amersfoort is erg blij met deze prachtige sporthal die voldoende ruimte biedt aan de 1.000 deelnemers. De avond ervoor is er een zaalvoetbalwedstrijd van de KNVB. Daardoor is de hal vrijdag pas om 22.30 uur beschikbaar. Dat is een uitdaging voor de opbouwploeg. Het wordt nachtwerk om de ruimte op tijd klaar te hebben voor de deelnemers.   Maar dat is geen reden voor de organisatie om niet voor deze mooie locatie te kiezen.

Samen maken we Amersfoort!
Tijdens de G1000 wordt besproken wat we samen belangrijk vinden voor Amersfoort. Het blijft niet bij praten. Er worden 100 concrete voorstellen voor de stad gemaakt. Aan het einde van de dag wordt daaruit een top 10 gekozen. G1000Amersfoort is een burgerinitiatief. Meer informatie is te vinden op de website www.G1000Amersfoort.nl, ook wordt er regelmatig op verschillende locaties meer informatie uitgedeeld.

FitAcademie_Bokkeduinen

Sporthal Fit Academie Bokkeduinen