Resultaten 2014

Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000Amersfoort plaats. Er kwamen 800 mensen bij elkaar.

Er zijn 10 voorstellen geselecteerd door de deelnemers. In de vervolgbijeenkomst zijn verschillende voorstellen samengevoegd, waardoor uiteindelijk 7 groepen aan de slag zijn gegaan. Die groepen hebben zich gestort op het verder uitwerken van de ideeën en zo mogelijk het realiseren ervan. Na bijna 2 jaar is het volgende gerealiseerd, met name door de burgers die aan de G1000 hebben deelgenomen.

(klik op een voorstel voor meer informatie).

1. Onze wijk aan zet/WijkG1000

Het voorstel “WijkG1000” droomde van een G1000 in iedere wijk in Amersfoort

Een groep van 15 deelnemers heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van een G1000 voor iedere wijk in Amersfoort. Deze heeft een andere vorm dan de stads G1000. Er zijn vier avond bijeenkomsten en een dag. De eerste bijeenkomst wordt door de wijkbewoners de agenda bepaald. In de avonden daarna gaan werkgroepen aan de slag om de thema’s uit te werken. De plannen worden tijdens een slotbijeenkomst gepresenteerd.

De groep heeft inmiddels twee maal een WijkG1000 georganiseerd, in Kruiskamp en in Zielhorst. In Kattenbroek staat de derde WijkG1000 gepland.

2. Buurtweter/ verbindingsregisseur

Het voorstel ‘Buurtweter’ beschreef de verbinder in de buurt. Degene die veel weet van de buurt en buurtgenoten met elkaar in contact kan brengen.

Een andere groep heeft de buurtwetertegel in het leven geroepen die maandelijks wordt uitgereikt aan een actieve bewoner die iets bijzonders voor zijn of haar buurt betekent. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die gedurende een jaar maandelijks wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort.

http://bewoners033.nl/uitreiking-buurtwetertegel-aan/

3. Duurzaam inbreiden

Het voorstel duurzaam inbreiden wilde lege of lelijke plekken in Amersfoort inventariseren om daar een duurzame invulling aan te kunnen geven.

De groep Duurzaam inbreiden heeft een interactieve kaart ontwikkeld waarop Amersfoorters lege plekken konden aangeven: Zet Amersfoort op de kaart. De ambitie van de Kansenkaart in Amersfoort is tweeledig. Allereerst is de kaart een middel waarmee burgers  aan elkaar en aan de gemeente duidelijk kunnen maken wat zij van de stad vinden: groen is mooi; rood is lelijk/ergerlijk; oranje is twijfelachtig maar zou wat kunnen worden. Daarnaast stimuleert de kaart ondernemende burgers en/of maatschappelijk ondernemers om met die plekken daadwerkelijk aan de gang te gaan. De Kansenkaart is vooralsnog opgebouwd in Google Maps. Deelnemers aan werkgroep delen hun bevindingen via foto’s en korte commentaren.

Burgers kunnen bijdragen door een item op de kaart toe te voegen. Dat kan een idee, mening of initiatief zijn; het liefst in woord én beeld. Reacties op andere, reeds ingevoerde items worden ook op prijs gesteld. Dat geldt ook voor opmerkingen die betrekking hebben op het functioneren van de site zelf. Wat kan slimmer, wat kan beter? De ambitie van de initiatiefnemers is om Zet Amersfoort op de kaart  te laten uitgroeien tot dé plek waar ruimte, ideeën en initiatiefnemers samenkomen …. of in andere woorden: om duurzaam in te breiden. Zij hopen dat mede Amersfoorters dat ook zo zien en daar aan willen bijdragen.

Bekijk hier de Prezi die tijdens de G1000 is gemaakt:

4. Keigroen Samen Doen/Kraamkamer voor duurzame innovatie

Beide voorstellen wilden zorgen voor een groener en innovatief Amersfoort.

Betrokken inwoners, vertegenwoordigers van de G1000-werkgroep ‘Keigroen Samendoen!’, Klankbordgroep Groenbeleid, SGLA, raadsleden en college hebben samen het initiatief genomen om tot een integrale groenvisie te komen in coproductie met de stad. 

Het idee dat er een samenhangende visie op groen (incl. blauw: water) voor Amersfoort moest komen, werd al vele jaren door verschillende groepen in de samenleving gekoesterd. De Klankbordgroep Groenbeleid  (bestaande uit diverse belangengroepen en groenliefhebbers) streefde hier al een tijd naar. Ondersteuning voor die wens kwam in 2014 vanuit de G1000 Burgertop, waarin meer groen de hoogste wens bleek van de deelnemers. De urgentie van een klimaatbestendige stad en de rol van groen en water daarbij,  en het rap verdwijnen van veel bomen en groen de laatste jaren gaven de doorslag voor het ontstaan van projectgroep Groenvisie. Wethouders zegden hun steun toe en het vertrouwen dat stad en stadhuis samen -in coproductie- een visie konden gaan schrijven nam toe. De raad heeft vervolgens haar fiat gegeven om het coproductieve proces op te starten.
Na een geslaagde startbijeenkomst en het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad zijn er in totaal 7 themabijeenkomsten gehouden. Tijdens de themabijeenkomsten hebben ambtenaren van de gemeente Amersfoort de huidige stand van zaken en uitdagingen gepresenteerd. De aanwezige bewoners hebben vervolgens nagedacht over het gewenste beeld in 2030 en de te nemen maatregelen om daartoe te komen. De verslagen/impressies van deze avonden kunt u op deze website vinden. Tevens kon men tot 15 mei online meeschrijven (google docs). Ook zijn een aantal organisaties uit de stad geïnterviewd. Van alle opbrengst heeft een professioneel schrijversteam (de 7 zebra’s) onder toezicht oog van een onafhankelijke redactiecommissie een eerste versie van de Groenvisie gemaakt. Deze zijn samen met de stad besproken op de Verbindingsdag van 30 mei. De conclusie van deze dag luidde dat de Groenvisie nog niet Amersfoorts en concreet genoeg is. De projectgroep heeft daarom in overleg met de bestuurlijke klankbordgroep besloten zelf alle opgehaalde materie in de Groenvisie te ordenen. Hierbij moet tegelijkertijd transparantie ontstaat over wat er allemaal gebeurd is met alle input. Een nieuw schrijfteam, bestaande uit bewoners en ambtenaren, zorgt, onder verantwoording van de projectgroep, voor een goed en constructief verhaal.

De projectgroep wil de Groenvisie opnieuw toetsen in de stad, alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De stad is dan klaar, maar gaat ondertussen uiteraard door met alle goede initiatieven die al lopen. De gemeenteraad gaat de Groenvisie vervolgens bespreken en ter inzage leggen. Bewoners en organisaties hebben dan nog de kans om een zienswijze in te dienen. Deze worden meegenomen en gewogen bij het definitief vaststellen van de Groenvisie Amersfoort door de gemeenteraad. www.Groenvisieamersfoort.nl

 

5. Samensfoort

Het voorstel Samensvoort beoogde een website voor en door inwoners van Amersfoort, met een speciale pagina per wijk.

Een groep bewoners had, buiten de G1000 om al een bewonerswebsite opgezet: www.bewoners033.nl Deze site kwam tegemoet aan de wensen zoals ze in Samensvoort zijn.

Bekijk hier de Prezi die die dag is gemaakt:

6. Samen zorgen in Amersfoort

Het voorstel samen zorgen wilde meer betrokkenheid van burgers onderling bij de zorg voor elkaar, onder anderen in gemengde woonvormen en meer burenhulp.

In de Amersfoortse binnenstad heeft een groep het initiatief ‘Goeie Buren’ opgezet. Een netwerk waarin buren elkaar aan de ontmoetingstafel kunnen spreken, een veegactie wordt georganiseerd en aan elkaar diensten als boodschappen en kleine klussen worden geleverd.

http://bbn-amersfoort.nl/goeieburen/

7. Amersfoort gelukkig veilig

Amersfoort gelukkig veilig

Het voorstel Amersfoort gelukkig veilig wilde van Amersfoort de gelukkigste en veiligste stad van Nederland maken via de inzet van veiligheidsambassadeurs, coaches en vertegenwoordigers.

De groep is enthousiast begonnen maar liep aan tegen het feit dat er al heel veel georganiseerd is op het gebied van veiligheid. Hierdoor ontstond het gevoel dat dit initiatief vanuit de burgers weinig toegevoegde waarde zou hebben. Zo kent de stad al veiligheidsambassadeurs, en zijn wijkagenten en buurtvaders actief om overlast te voorkomen.

Bekijk hier de prezi:

Naast concrete resultaten gebaseerd op de voorstellen heeft de G1000Amersfoort nog een aantal resultaten gehad.

Deelnemers
Deelnemers hebben aangegeven dat de bijeenkomst hen geïnspireerd heeft en ze zich op de dag echt Amersfoorter voelden. Er heeft een ontmoeting plaatsgevonden waarbij veel nieuwe contacten in de stad zijn gelegd.

Gemeente
De Amersfoortse wethouder Houwing van bestuurlijke vernieuwing merkte vrijdag 27 maart op: “G1000 heeft de samenwerking in de stad tussen college, raad en gemeente in een stroomversnelling gebracht“. Zij deed dat in reactie op de presentatie van de Serious Ambtenaar opdracht: “Hoe werk je als gemeente(ambtenaar) samen met een G1000 initiatief“.

Ambtenaren vonden de G1000Amersfoort erg leuk omdat ze op een positieve manier met burgers in gesprek zijn geweest. Veel ambtenaren zagen tegen de dag op vanwege negatieve ervaringen met klagende en boze burgers. Dat viel dus reuze mee.

Andere plaatsen in Nederland
Na de G1000Amersfoort op 22 maart 2014 was er veel belangstelling voor deze ‘democratische vernieuwing’. Zowel vanuit burgers als overheid kwamen veel vragen richting de Amersfoortse initiatiefnemers. Daarom is al in juni 2014 besloten tot de oprichting van het platform www.g1000.nu met een aantal landelijk bekende ambassadeurs. Uden was de eerste plaats waar ook een G1000 werd georganiseerd, daarna volgde Groningen en een wijkg1000 in de wijken Kruiskamp en Zielhorst in Amersfoort.

In het voorjaar van 2016 worden G1000bijeenkomsten georganiseerd in Schiedam, Nijmegen, Amersfoort, Eindhoven en Gemert Bakel. In vijf andere gemeenten zijn initiatiefgroepen actief om later in het jaar een G1000 te organiseren.

Het platform heeft daarnaast samen met de VNG een D1000 georganiseerd voor het lokale bestuur en ondersteunt op vrijwillige basis G1000 initiatieven van burgers door het land. Initiatieven die half jaarlijks bij elkaar komen om ervaringen en materialen uit te wisselen. Tevens faciliteert het platform de G1000University waar met onderzoekers van vijf universiteiten en geïnteresseerden wordt gesproken over de effecten van de G1000, en hoe die versterkt zouden kunnen worden. In 2016 is een werkgroep opgericht van griffiers en raadsleden uit de vijf gemeenten waar in 2016 een G1000 plaats vindt om te bekijken hoe een gemeenteraad de resultaten van de G1000 zou kunnen toepassen.