4. Keigroen Samen Doen/Kraamkamer voor duurzame innovatie

Beide voorstellen wilden zorgen voor een groener en innovatief Amersfoort.

Betrokken inwoners, vertegenwoordigers van de G1000-werkgroep ‘Keigroen Samendoen!’, Klankbordgroep Groenbeleid, SGLA, raadsleden en college hebben samen het initiatief genomen om tot een integrale groenvisie te komen in coproductie met de stad. 

Het idee dat er een samenhangende visie op groen (incl. blauw: water) voor Amersfoort moest komen, werd al vele jaren door verschillende groepen in de samenleving gekoesterd. De Klankbordgroep Groenbeleid  (bestaande uit diverse belangengroepen en groenliefhebbers) streefde hier al een tijd naar. Ondersteuning voor die wens kwam in 2014 vanuit de G1000 Burgertop, waarin meer groen de hoogste wens bleek van de deelnemers. De urgentie van een klimaatbestendige stad en de rol van groen en water daarbij,  en het rap verdwijnen van veel bomen en groen de laatste jaren gaven de doorslag voor het ontstaan van projectgroep Groenvisie. Wethouders zegden hun steun toe en het vertrouwen dat stad en stadhuis samen -in coproductie- een visie konden gaan schrijven nam toe. De raad heeft vervolgens haar fiat gegeven om het coproductieve proces op te starten.
Na een geslaagde startbijeenkomst en het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad zijn er in totaal 7 themabijeenkomsten gehouden. Tijdens de themabijeenkomsten hebben ambtenaren van de gemeente Amersfoort de huidige stand van zaken en uitdagingen gepresenteerd. De aanwezige bewoners hebben vervolgens nagedacht over het gewenste beeld in 2030 en de te nemen maatregelen om daartoe te komen. De verslagen/impressies van deze avonden kunt u op deze website vinden. Tevens kon men tot 15 mei online meeschrijven (google docs). Ook zijn een aantal organisaties uit de stad geïnterviewd. Van alle opbrengst heeft een professioneel schrijversteam (de 7 zebra’s) onder toezicht oog van een onafhankelijke redactiecommissie een eerste versie van de Groenvisie gemaakt. Deze zijn samen met de stad besproken op de Verbindingsdag van 30 mei. De conclusie van deze dag luidde dat de Groenvisie nog niet Amersfoorts en concreet genoeg is. De projectgroep heeft daarom in overleg met de bestuurlijke klankbordgroep besloten zelf alle opgehaalde materie in de Groenvisie te ordenen. Hierbij moet tegelijkertijd transparantie ontstaat over wat er allemaal gebeurd is met alle input. Een nieuw schrijfteam, bestaande uit bewoners en ambtenaren, zorgt, onder verantwoording van de projectgroep, voor een goed en constructief verhaal.

De projectgroep wil de Groenvisie opnieuw toetsen in de stad, alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De stad is dan klaar, maar gaat ondertussen uiteraard door met alle goede initiatieven die al lopen. De gemeenteraad gaat de Groenvisie vervolgens bespreken en ter inzage leggen. Bewoners en organisaties hebben dan nog de kans om een zienswijze in te dienen. Deze worden meegenomen en gewogen bij het definitief vaststellen van de Groenvisie Amersfoort door de gemeenteraad. www.Groenvisieamersfoort.nl